Vol 8, No 2 (2024)

Applied Science and Innovative Research Vol. 8, No. 2, 2024, Online Version First

Table of Contents

Articles

Jingwu Yao
PDF
p1
Ying Xu
PDF
p11
Wenbo Zuo
PDF
p27
Wei Zhang, Lingyan Chang
PDF
p33
Kexin Yao
PDF
p47
Peng Yang, Ying Lu, Ye Chen
PDF
p57
Gaoyuan Qi, Jingquan Lin
PDF
p66
Yuan Wang, Mingzhu Zhang, Lin Mi, Miaomiao Chen, Jiaxin Liu
PDF
p72
Hongzhi Huang
PDF
p80