Vol 10, No 2 (2024)

Journal of Economics and Public Finance Vol. 10, No. 2, 2024

Table of Contents

Articles

Charles Swenson
PDF
p1
Yitan Guan
PDF
p17
Yiming Zhao
PDF
p43
Qiao Kang
PDF
p58
Huan Yang
PDF
p71
Musaed S. AlAli, Mesfer M. Al Mesfer Al Ajmi, Ibraheem T. AlAskar, Hamed A. AlDhuaina, Nabi E. AlDuwaila
PDF
p110
Yingnan Qin, Chenxiang Yu, Huansen Mu
PDF
p118
Zheng Chen
PDF
p128
Xuewei Yang, Lianjuan Wang
PDF
p140
Mingxin Xiao
p153
Mingxin Xiao
PDF
p153