Vol 8, No 1 (2024)

Applied Science and Innovative Research Vol. 8, No. 1, 2024

Table of Contents

Articles

Yongwen Wang, Haiyang Yu, Lihong Jiang
PDF
p1
Chong Wang, Qiuyu Wei, Yujiao Zhao, Mengyi Chen, Fengxiang Li, Lin Tang
PDF
p8
Hao Li
PDF
p22
Liheng Hao
PDF
p31
Haoxuan Meng, Yunfei Liu, Xin Cui, Xinqi Liu, Chenyu Wang, Yanzhong Huo
PDF
p39
Chengyun Li
PDF
p48
Chao Song
PDF
p56
Yanlang Chen
PDF
p63
Yitian Chen, Yiran Li, Lihui Mao, Jiaxu Huo, Haolin Ning
PDF
p78
Xiangyu Tang, Rong Zhu, Linjiao Lv
PDF
p85
Sifei Chen
PDF
p108
Jiarui Luo
PDF
p117
Xiaoqiao Xia
PDF
p127
Boris Levin
PDF
p142
Yiru Gao, Jingyi Ma, Shuyi Qian, Siyu Tian, Yibei Wu
PDF
p153
Chuanbin Ma
PDF
p159
Jiaqi Li, Xiujie Wang
PDF
p170
Yueyan Liu, Hengrui Song
PDF
p185