Vol 6, No 4 (2024)

International Business & Economics Studies Vol. 6, No. 4, 2024, Online Version First

Table of Contents

Articles

Jiaxin Zhang
PDF
p1
Jiaqi Dai, Guangkuo Gao
PDF
p15
Dianjie Wang
PDF
p30
Fangjing Yang
PDF
p39
Siqi Li
PDF
p46
Luyao Xi
PDF
p56
Yuwen Xu
PDF
p65
Yuchao Zhang
PDF
p74
Xiaoqing Tian
PDF
p86
Wenjie Yin
PDF
p95
Yu Zhang
PDF
p102
Yubo Li
PDF
p109