Vol 5, No 1 (2018)

World Journal of Social Science Research Vol. 5, No. 1, 2018

Table of Contents

Articles

Hanene Zoghlami
PDF
p1
Ke Xu
PDF
P16
Han Zhang
PDF
p22
Davod Ahmadi
PDF
p28
Haichao Fan
PDF
p44
Jiajia Xie
PDF
p54
Shuyi Zheng
PDF
p59
Ziren Rong
PDF
p64
Linyue Zhong
PDF
p68
YaJun Pang, Dong Zhai
PDF
p82
Luhong Chu, Haizhen Wen
PDF
p89
Wei Wei, Zhongfu Qin
PDF
p98
Cailei Sun
PDF
p103